TR EN

AKREDİTASYON BİRİMİ

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (TPD PPAB), Türk Psikologlar Derneği Tüzüğünün 22. maddesinde tanımlandığı üzere psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından sorumlu olan birimdir. Bünyesinde, akreditasyon faaliyetlerini bizzat yürüten Akreditasyon Üst Kurulunu (AÜK) bulunduran PPAB, akreditasyon faaliyetine ilişkin karar alma süreçlerini Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulundan bağımsız olarak yürütmektedir.