TR EN

AKREDİTASYON NEDİR VE TPD AKREDİTASYON TARİHÇESİ

Akreditasyon Nedir?

Akreditasyon, herhangi bir kurum ya da kuruluşun, temsil ettiği amaca/göreve/hizmete uygunluğunun, o amaç/görev/hizmetle ilişkili daha üst bir kuruluş tarafından, o amaç/görev/hizmetle ilişkili asgari standartlar çerçevesinde değerlendirilerek, teyit edilmesi anlamına gelir. Akademik bağlamlar söz konusu olduğunda da “Bir bölümün ya da programın kendi belirlediği ve/veya kendisinden beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınması süreci” anlamındadır. Batı ülkelerinde çok yaygın olan akreditasyon olgusu “kalite güvencesi” uygulamaları bağlamında ortaya çıkmıştır. Toplum hayatında yeri olan çeşitli meslek alanları düşünüldüğünde, bu mesleklere eleman yetiştiren eğitim kurumlarındaki programların akreditasyon yetkisinin, genellikle o meslekle ilişkili meslek akreditasyon kuruluşlarına verildiği gözlenmektedir.

Türkiye’deki psikoloji eğitiminin akreditasyonu söz konusu olduğunda da bu yetkinin, 2008 yılında, Psikoloji Lisans Eğitimi Akreditasyon El Kitabı ile yapılan başvuru sonrası, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından 31.08.2010 tarih ve B.30.0.ABB.00.00.00.30b sayılı resmi yazı ile iki yıl süreyle Türk Psikologlar Derneği’ne verildiği görülür. Daha sonra 14.11.2013 tarih ve 2013.13.1307 sayılı resmi yazı ile bu yetkinin geçerlilik süresi 26.08 2015 tarihine kadar uzatılmıştır.

TPD Akreditasyon Tarihçesi

Türk Psikologlar Derneği Türkiye’deki Psikoloji Lisans Programlarını akredite etme yetkisini alıncaya kadar, bültenleri ve dergilerinde yayınladığı uluslararası akreditasyon süreçleri ve toplam kalite yönetimi hakkındaki yazılarla (1994), akreditasyon konusundaki uluslararası kongre katılımlarıyla (1995), psikoloji eğitiminin niteliğine yönelik yaptığı araştırmalarla (1997, 2001), açtığı sürekli eğitim kurslarıyla, yayınladığı ders kitapları ve yardımcı kitaplarla, yaptığı kurultaylarla (2001, 2005), kurduğu Psikoloji Lisans Eğitiminin Akreditasyonu ve Standartları (PLESA) Kurulu’yla (2006), psikoloji eğitimine önemli katkılar sağlamış ve Türkiye’de Psikoloji eğitimiyle yakından ilgilenen bir meslek örgütü olarak dikkati çeken düzeyde bir birikim oluşturmuştur. Bu nedenledir ki Türk Psikologlar Derneği aynı zamanda 9 Mart 2013’de, psikoloji alanındaki diplomalarını Türkiye’deki psikoloji bölümlerinden almış olan ve belirli bir süredir süpervizyon altında çalışmış psikologların yeterliliklerinin, Avrupa Psikoloji Diploması/Setifikası için uygunluğunu değerlendirmek üzere Avrupa Psikoloji Birlikleri Federasyonu (EFPA) tarafından da yetkilendirilmiştir.

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Akreditasyon Birimi, 2010 yılında Yüksek Öğretim Kurulu’ndan almış olduğu akreditasyon yetkisine dayanarak şimdiye kadar 10 üniversite psikoloji bölümünün psikoloji lisans programlarını akredite etmiştir.


“Türk Psikologlar Derneğinde Geçmişten Günümüze Akreditasyon”