İç Kalite Göstergeleri

0%
*Bu yazı tahmini 5 dakika 54 saniye okuma süresine sahiptir.

TPD-PPAB, süreçlerini kalitesini güvence altına almak ve geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar dört temel başlık altında toplanabilir. Birinci olarak, potansiyel Değerlendirme Takımı üyelerine yönelik eğitimler ve bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Belirli aralıklarla yapılan bu eğitimlerde, akreditasyon sürecinin nasıl işlediğinin yanı sıra, yerinde ziyaret öncesi, esnası ve sonrasında Değerlendirme Takımı başkanı ve üyelerinin görev ve sorumlulukları ayrıntılı olarak aktarılmakta, değerlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken konular, kullanılan formlar ve sergilenmesi gereken tutum ve davranışlar konusunda bilgiler verilmektedir. Bu eğitimlerin materyallerine ayrıca web sayfamızdan erişmek mümkündür. Bu eğitimlerin yanı sıra, Değerlendirme Takımında görev almayı kabul eden tüm üyelere, görevlendirmeleriyle birlikte, DT görev ve sorumluluklarını ve yerinde ziyaret şablolunu içeren ayrıntılı bir dokuman olan Değerlendirme Kılavuzu yollanmakta ve dokumanın dikkatlice okunmasının önemi vurgulanmaktadır.

            İkinci olarak, değerlendirme takımı üyelerinin, yerinde ziyaret öncesi, esnası ve sonrasında sergiledikleri tutum ve davranışlar, süreç boyunca ilişki içinde oldukları tüm taraflarca (takım-içi ve değerlendirilen programın yöneticisi tarafından) değerlendirilmektedir (bkz. Değerlendirme Takım Üyelerinin Değerlendirilmesi Esasları ve Değerlendirme Formları http://akreditasyon.psikolog.org.tr/belgeler.php ). Değerlendirme takımı üyeleri için çok yönlü/çok kaynaklı yapılan bu değerlendirmelerin, temel bir kalite güvence göstergesi olarak TPD-PPAB akreditasyon değerlendirme sürecinin iyileştirmesi çalışmaları için önemli bir girdi oluşturması hedeflenmektedir. Tüm değerlendirmeler tamamlandıktan sonra, her bir DT üyesine, kendisi için yapılan değerlendirmelerin ortalaması,  varsa dikkat çekici olumlu ya da olumsuz noktalara da dikkat çekilerek, AÜK tarafından iletilmesi planlanmaktadır.

            Üçüncü olarak, bir iç kalite kontrol sistemi olarak, potansiyel Değerlendirme Takım üyelerine verilen eğitimlerin etkililiği değerlendirilecektir. Bu amaçla geliştirilen Değerlendirme Takımları Görev ve Sorumlulukları Eğitimi Değerlendirme Anketi’ne http://akreditasyon.psikolog.org.tr/alpdek.php sayfasından erişmek mümkündür. Bu anket aracılığı ile Değerlendirme Takımlarında görev alacak kişilere verilen eğitimlerin etkililiğini, katılımcılar perspektifinden, değerlendirmek mümkün olacak ve elde edilen geribildirimin eğitim içerik ve süreçlerinin iyileştirme çalışmalarında kullanılması mümkün olacaktır.

            Son olarak, DT üyeleri için yapılan değerlendirmelerin, AÜK tarafından DT üyeleri için bir kredibilite sisteminin geliştirilmesinde kullanılması planlanmaktadır. Bu sistem sayesinde, düşük değerlendirme alan ve iyileşme kaydetmeyen DT üyelerinin AÜK kararı ile değerlendirici havuzundan çıkarılması mümkün olacaktır.

            TPD-PPAB tarafından yürütülen çalışmaların, yapılan akreditasyon değerlendirmelerinin, dolaylı ancak temel bir kalite göstergesi de TPD akredite edilen ve edilmeyen programlar arasındaki farktır.  2019 yılı itibarıyla 10 tanesi araştırma üniversitesi olan toplam 206 üniversite bulunmaktadır (bkz. https://www.blogarti.com/turkiyenin-universiteleri-ve-universite-sayisi.html). Bu üniversitelerin 70+’sında psikoloji lisans programı vardır. Var olan 70+ lisans programından sadece 12 tanesi (6 devlet, 6 vakıf üniversitesi bünyesinde olmak üzere) TPD-PPAB tarafından akredite edilmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki linkten erişilebilecek tablodan da görüleceği gibi, akredite edilen lisans programlarının YKS taban puanlarının yüksekliği ve de programa en son sıradan giren öğrencilerin sıralamadaki yerleri, PPAB akreditasyon süreç ve kriterlerine yönelik dolaylı, ancak önemli bir iç kalite göstergesidir. Bir devlet üniversitesi bünyesinde bulunan ve TPD-PPAB tarafından akredite edilen 6 lisans programından 5’inin araştırma üniversitelerinde olması da akreditasyon sürecinin bir diğer kalite göstergesi olarak yorumlanabilir. TPD-PPAB, uzun vadede akreditasyona başvuran ve akredite edilen, akreditasyona başvurduğu halde akredite edilmeyen ve akteditasyona başvurmayan programların karşılaştırmalı istatistiklerini tutarak akreditasyonunun Türkiye’de psikoloji lisans eğitiminin kalitesine yaptığı katkıyı da takip edecektir. Bu katkı, dolaylı olmakla birlikte önemli bir içkalite göstergesidir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.