Sıkça Sorulan Sorular

0%
*Bu yazı tahmini 9 dakika 52 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Akreditasyon nedir?

  Akreditasyon, herhangi bir kurum ya da kuruluşun, temsil ettiği amaca, göreve, hizmete uygunluğunun, o amaç, görev ya da hizmetle ilişkili daha üst bir kuruluş tarafından ilgili asgari standartlar çerçevesinde değerlendirilerek tescil edilmesi anlamına gelir. Türk Psikologlar Derneğinin akreditasyon faaliyetleri ise psikoloji lisans programlarının, ulusal ve evrensel ölçütler uyarınca beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınmasını amaç edinmektedir.Akreditasyon nedir konulu kısa bilgilendirmeye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 • Hangi bölüm/programlar akreditasyon başvurusunda bulunabilir?

  ÖSYM’nin düzenlediği ulusal yerleştirme sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin psikoloji bölümü bünyesinde Türkçe veya yabancı dilde öğretim faaliyeti gösteren birinci ve ikinci öğretim örgün psikoloji lisans programları akreditasyon başvurusunda bulunabilir.

 • Akreditasyon işlemleri için hangi belgeler gereklidir?

  Türk Psikologlar Derneğine akreditasyon başvurusunda bulunabilmek için öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, ders izlencelerini ve ders yükü formunu içeren öz değerlendirme raporu ile başvuru ön ödeme bedelinin transfer edildiğini gösteren banka dekontunun sisteme yüklenmesi yeterlidir.

 • Akreditasyon süreci nasıl işliyor?

  Akreditasyon sürecinin işleyişine dair akış şemasına bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

 • Akredite edilen ve edilmeyen psikoloji lisans programları arasındaki fark nedir?

  Türk Psikologlar Derneği, T.C. Yükseköğretim Kalite Kurulundan (YÖKAK) aldığı yetkiye dayanarak ÖSYM yerleştirmesine tabii olarak eğitim veren psikoloji lisans programlarının, ulusal ve evrensel ölçütler uyarınca beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarını tescil etmektedir. Bu doğrultuda akredite edilmiş olan programlar, Türk Psikologlar Derneği ve YÖKAK tarafından aranan nitelikleri karşılamaktadır. Bu nitelikleri karşılamakla birlikte akreditasyon başvurusunda bulunmayan programlar olabileceği gibi aranan nitelik ve koşulları sağlamadığı için akredite olmayan programlar da mevcuttur.

 • Akredite edilen bir lisans programının akreditasyon süresi ne kadardır?

  Programlar, genel itibarıyla beş (5) yıl süreli akredite edilmektedir; ancak ara değerlendirme gerektiğine karar verilen programlar için akreditasyon geçerlik süresi iki (2) yıldır.

 • Akreditasyon başvuru tarihleri nedir?

  Akreditasyona ilişkin başvuru takvimine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • Akreditasyon başvuru ücreti ne kadardır?

  Akreditasyona ilişkin başvuru bedeline bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • Başvuru ücreti hangi kanallarla yatırılabilir?

  Akreditasyona ilişkin ödeme kanallarına bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • Akredite olan psikoloji lisans programları hangileridir?

  Akreditasyon süresi devam eden ve sona ermiş psikoloji lisans programlarınaın güncel listesine bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

 • Başvuru sürecinde tespit edilen eksik belgeler ne kadar sürede tamamlanıp gönderilebilir?

  Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi Yönetmeliğinin 9. madde 1. fıkra (e) bendi, “AÜK, gerekli gördüğü takdirde, sadece format uyumsuzluğu veya raporlama yetersizliği saptanan özdeğerlendirme raporlarındaki bu uyumsuzlukların veya yetersizliklerin 15 gün içinde giderilmesini ilgili programa bildirir.” Öte yandan ilgili yönetmelik, madde ve fıkranın (f) bendine göre “AÜK tarafından bildirilmesini takiben bildirilen eksiklikleri 15 gün içinde gidermeyen programların başvuruları geri çekilmiş sayılır. Geri çekilen ve/veya eksikliklerinin giderilmediği AÜK tarafından saptanan programlar bir sonraki dönem yeniden başvuru yapabilir. Bu sebeplerle yeniden başvuru yapan programlardan, başvuru yapmaları durumunda, akreditasyon ücretinin ilk başvuruda ödenen yüzde 20’si tekrar talep edilmez.” hükmünü amirdir.

 • Akreditasyon başvurusu için tahsil edilen başvuru bedeli, başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde iade edilir mi?

  Hayır. Söz konusu bedel ön değerlendirmeye ilişkin hizmet bedeli olup akreditasyon ön değerlendirme sonucundan bağımsızdır.

 • Akreditasyon başvurusu sonucunda hakkında ADG (ara değerlendirme gereklidir) kararı çıkan psikoloji lisans programı için akredite süresi kaç yıldır?

  Akreditasyon değerlendirme süreci sonunda hakkında ADG (ara değerlendirme gereklidir) kararı çıkan psikoloji lisans programının akreditasyon geçerlik süresi iki(2) yıldır.

 • Akreditasyon başvurusu sonucunda hakkında AEZ (akredite edilemez) kararı çıkan psikoloji lisans programı yeniden başvuruda bulunabilir mi?

  Akreditasyon değerlendirme süreci sonunda hakkında AEZ (akredite edilemez) kararı çıkan psikoloji lisans programının yeniden başvurmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 • Değerlendirme takımları (DT) kimlerden oluşabilir?

  Değerlendirme takımları, psikoloji alanında doktoralı akademisyenler ve psikoloji doktoralı uygulamacılardan oluşan üç(3) asil ve iki(2) yedek olmak üzere toplam beş(5) üyeden oluşur.

 • Akredite olmuş bir program için yenileme süreci nasıl işliyor?

  PPAB Yönetmeliği’nin 13. maddesi (a) bendi “AER kararı verilen programlar için akreditasyonun geçerlilik süresi 5 yıldır. Akredite olmuş bir programın “akredite” statüsünü aralıksız devam ettirebilmesi için, 5 yılın bitiminden 6 ay önce yeniden başvuru yapması beklenir.” hükmünü amirdir. Öte yandan ilgili maddenin b bendine göre, “AER kararı verilen programlar için akreditasyon yenileme sürecinin ve koşullarının tümü ilk başvuru koşulları ve süreci ile aynıdır.

 • Akreditasyon hizmetleri katma değer vergisine(KDV) tabii midir?

  Evet. Akreditasyon faaliyetleri, ulusal vergi mevzuatı uyarınca bir hizmet türü olduğundan %18 oranında katma değer vergisine tabiidir.

 • Yalnızca eğitim dili Türkçe olan psikoloji lisans programları mı akreditasyon başvurusunda bulunabilir?

  Hayır. Psikoloji lisans programlarının akreditasyonu ile ilgili eğitim diline ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmeyen psikoloji lisans programlarından mezun olanlar “psikolog” değil midir?

  Akreditasyon süreci, nitelik ve kalitenin korunmasına yönelik bir tescil süreç olduğundan mezunların unvanını etkileyen bir faktör değildir. Dolayısıyla YÖKAK tarafından yetkilendirilen bir akreditasyon (tescil) kuruluşundan akredite olan psikoloji lisans programlarının mezunları ile akredite olmayan programlardan mezun olanlar, aynı yasal düzenleme ve haklarla unvan kullanır, çalışır ve istiham edilir. 

 • İş ilanlarında ya da hizmet sunumlarında “Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmemiş bölümlerden mezun olanların psikolog olmadığı” yönünde bir kanı oluşuyor. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

  15.09.1988 yarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 43/b maddesi uyarınca edebiyat veya fen-edebiyat fakültelerinin psikoloji programlarından mezun olanların "psikolog" unvanı kullanmasının uygun olduğuna karar verilmiş; farklı isimde olsa da fen-edebiyat fakültelerinin işlevini yerine getirdiği tespit edilen (ör. insan ve toplum bilimleri) fakültelerin bünyesindeki psikoloji lisans programından mezun olanların da "psikolog" unvanı kullanabileceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla unvan kullanımı, akreditasyon sürecinden bağımsızdır.

 • Psikoloji bölümündeki birden fazla öğretim programı akredite edilebilir mi?

  Evet. Bazı yükseköğrenim kurumlarında Türkçe, İngilizce ve ikinci öğretim olmak üzere farklı programlar yürütüldüğü bilinmektedir. Akreditasyon hizmeti talep edilen her bir bölüm için ayrı başvuru gerekmektedir.

 • Türkçe, İngilizce ve ikinci öğretim için ayrı bedeller mi ödenmesi gerekiyor?

  Akreditasyon başvurusunda bulunulan her bir program için internet sitesinde belirtilen başvuru bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

 • Akreditasyon Üst Kurulu kimlerden oluşur?

  Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK), program akreditasyon sürecinin ilgili mevzuat kapsamında yürütülmesini denetleyen, kontrol eden, nihai kararı veren ve toplam on (10) asil ve üç (3) yedek üyeden oluşan üst kuruldur. Bu üyelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

  • Çoğunluğu

  a. üniversitelerin akredite olmuş psikoloji bölümlerinde görevli ya da bu bölümlerden emekli olmuş olan;

  b. lisans veya doktora derecesini psikoloji alanında almış olan; c) profesör ya da doçent ünvanına sahip” toplam beş

  öğretim üyesi,

  • Uygulama alanında çalışan psikologları temsilen bir psikolog,
  • Bilim Akademisini, Türkiye Bilimler Akademisini (TÜBA), Yükseköğretim Kalite Kurulunu (YÖKAK) ya da Türk Standartları Enstitüsünü (TSE) temsilen bir uzman,
  • Psikoloji derecesine sahip kişilerin eğitim ve istihdamları ile ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarını (Sağlık Bakanlığı; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı; Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı vb.) temsilen bir uzman,
  • Türk Psikologlar Derneğini temsilen Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen (a) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulunu temsil yetkisini haiz bir kişi ya da (b) en az 10 yıldır dernek üyesi olan bir kişi,
  • Psikoloji öğrencilerini temsilen üçüncü ya da dördüncü sınıf lisans öğrencisi ya da lisansüstü program öğrencisi bir kişi.

 • Başvurumuzun takibini nasıl sağlayabiliriz?

  Akreditasyon başvurusunun takibi için sisteme giriş sağlayarak aşama ve talepleri kontrol edebilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.