Sıkça Sorulan Sorular

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 41 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Akreditasyon nedir?

  Akreditasyon, herhangi bir kurum ya da kuruluşun, temsil ettiği amaca, göreve, hizmete uygunluğunun, o amaç, görev ya da hizmetle ilişkili daha üst bir kuruluş tarafından ilgili asgari standartlar çerçevesinde değerlendirilerek tescil edilmesi anlamına gelir. Türk Psikologlar Derneğinin akreditasyon faaliyetleri ise psikoloji lisans programlarının, ulusal ve evrensel ölçütler uyarınca beklenen amaçları gerçekleştirebilmesi için gerekli olan asgari düzeydeki başarı ve kalite standartlarının güvence altına alınmasını amaç edinmektedir.Akreditasyon nedir konulu kısa bilgilendirmeye bu bağlantıdan erişebilirsiniz.

 • Akreditasyon işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?

  Akreditasyon başvurusunda bulunabilmek için öğretim elemanlarının özgeçmişlerini, ders izlencelerini ve ders yükü formunu içeren özdeğerlendirme raporu ile başvuru ücreti dekontu yeterlidir.

 • Akreditasyon süreci nasıl işliyor?

  Akreditasyon sürecinin işleyişine dair akış şemasına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/akis-semasi-x451/

 • Akredite edilen ve edilmeyen psikoloji lisans programları arasındaki fark nedir?

 • Akredite edilen bir lisans programının akreditasyon süresi ne kadardır?

  Akredite olmaya hak kazanmış bir lisans programının akreditasyon süresi beş (5) yıldır.

 • Akreditasyon başvuru tarihleri nedir?

  Akreditasyona ilişkin başvuru takvimine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/basvuru-takvimi-x907/

 • Akreditasyon başvuru ücreti nedir?

  Akreditasyona ilişkin başvuru bedeline şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/basvuru-bedeli-x456/

 • Başvuru ücretini hangi kanallarla yatırabilirim?

  Akreditasyona ilişkin ödeme kanallarına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/basvuru-bedeli-x456/

 • Daha önce akredite olan psikoloji lisans programları hangileridir?

  Akreditasyon süresi devam eden ve sona ermiş psikoloji lisans programlarına şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/akredite-bolumler/

 • Başvuru sürecinde tespit edilen eksik belgeler ne kadar sürede tamamlanıp gönderilebilir?

  Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi Yönetmeliğinin 9. madde 1. fıkra (e) bendine göre, “AÜK, gerekli gördüğü takdirde, sadece format uyumsuzluğu veya raporlama yetersizliği saptanan özdeğerlendirme raporlarındaki bu uyumsuzlukların veya yetersizliklerin 15 gün içinde giderilmesini ilgili programa bildirir.” Öte yandan ilgili yönetmelik, madde ve fıkranın (f) bendine göre “AÜK tarafından bildirilmesini takiben bildirilen eksiklikleri 15 gün içinde gidermeyen programların başvuruları geri çekilmiş sayılır. Geri çekilen ve/veya eksikliklerinin giderilmediği AÜK tarafından saptanan programlar bir sonraki dönem yeniden başvuru yapabilir. Bu sebeplerle yeniden başvuru yapan programlardan, başvuru yapmaları durumunda, akreditasyon ücretinin ilk başvuruda ödenen yüzde 20’si tekrar talep edilmez.

 • Akreditasyon başvuru değerlendirme esnasında alınan başvuru bedelinin (yüzde 20) akreditasyon başvurusunun olumsuz sonuçlanması halinde ilgili kuruma geri ödemesi yapılabilir mi?

  Hayır. Söz konusu bedel ön değerlendirmeye ilişkin hizmet bedeli olup akreditasyon ön değerlendirme sonucundan bağımsızdır.

 • Akreditasyon başvurusu sonucunda hakkında ADG (Ara Değerlendirme Gereklidir) kararı çıkan psikoloji lisans programı için akredite süresi kaç yıldır?

  Akreditasyon değerlendirme süreci sonunda hakkında ADG (Ara Değerlendirme Gereklidir) kararı çıkan psikoloji lisans programının akredite süresi iki(2) yıldır.

 • Akreditasyon başvurusu sonucunda hakkında AEZ (Akredite Edilemez) kararı çıkan psikoloji lisans programı yeniden başvuruda bulunabilir mi?

  Akreditasyon değerlendirme süreci sonunda hakkında AEZ (Akredite Edilemez) kararı çıkan psikoloji lisans programının yeniden başvurması hususunda herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

 • Akreditasyon değerlendirme takımları kimlerden oluşabilir?

  Değerlendirme takımları, psikoloji alanında doktoralı akademisyenler ve psikoloji doktoralı uygulamacılardan oluşan üç(3) asil ve iki(2) yedek olmak üzere toplam beş üyeden oluşur.

 • Akredite olmuş bir psikoloji lisans programı için akreditasyon yenileme süreci nasıl işliyor?

  PPAB Yönetmeliği’nin 13. maddesi (a) bendine göre “AER kararı verilen programlar için akreditasyonun geçerlilik süresi 5 yıldır. Akredite olmuş bir programın “akredite” statüsünü aralıksız devam ettirebilmesi için, 5 yılın bitiminden 6 ay önce yeniden başvuru yapması beklenir.” Öte yandan ilgili maddenin b bendine göre, “AER kararı verilen programlar için akreditasyon yenileme sürecinin ve koşullarının tümü ilk başvuru koşulları ve süreci ile aynıdır.

 • Akreditasyon hizmetleri katma değer vergisine(KDV) tabii midir?

  Evet. Akreditasyon faaliyetleri, ulusal vergi mevzuatı uyarınca bir hizmet türü olduğundan %18 oranında katma değer vergisine tabiidir. Başvuru bedeliyle ilgili ayrıntılara şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/kurumsal/basvuru-bedeli-x456/

 • Yalnızca eğitim dili Türkçe olan psikoloji lisans programları mı akreditasyon başvurusunda bulunabilir?

  Hayır. Psikoloji lisans programlarının akreditasyonu ile ilgili eğitim diline ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

 • Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmeyen psikoloji lisans programlarından mezun olanlar “psikolog” değil midir?

 • İş ilanlarında ya da hizmet sunumlarında “Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmemiş bölümlerden mezun olanların psikolog olmadığı” yönünde bir kanı oluşuyor. Bu konuya açıklık getirebilir misiniz?

 • Psikoloji bölümündeki ikinci öğretim programı akredite edilebilir mi?

  Evet. Akreditasyon hizmeti talep edilen her bir bölüm için ayrı başvuru gerekmektedir.

 • Akreditasyon üst kurulu kimlerden oluşuyor?

  AÜK, program akreditasyon sürecinin bu Yönetmelik ve Değerlendirme Kılavuzu çerçevesinden yürütülmesini denetleyen, kontrol eden ve nihai kararı veren üst kuruldur. Toplam 10 (on) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Bu üyelerin dağılımı aşağıdaki gibidir:

  Çoğunluğu, “a) üniversitelerin akredite olmuş psikoloji bölümlerinde görevli ya da bu bölümlerden emekli olmuş olan; b) lisans veya doktora derecesini psikoloji alanında almış olan; c) profesör ya da doçent ünvanına sahip” toplam beş öğretim üyesi,
  Uygulama alanında çalışan psikologları temsilen bir psikolog,
  Bilim Akademisi’ni, Türkiye Bilimler Akademisi’ni (TÜBA), YÖK Kalite Kurulu’nu, ya da Türk Standartları Enstitüsü’nü (TSE) temsilen bir uzman,
  Psikoloji derecesine sahip kişilerin eğitim ve istihdamları ile ilgili olan kamu kurum ve kuruluşlarını (Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı vb.) temsilen bir uzman,
  Türk Psikologlar Derneği’ni temsilen, Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen a) Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu’nu temsilen bir kişi b) en az 10 yıldır Dernek üyesi olan bir kişi,
  Psikoloji öğrencilerini temsilen üçüncü ya da dördüncü sınıf lisans öğrencisi ya da lisansüstü program öğrencisi bir kişi.

 • Türkçe, İngilizce ve ikinci öğretim için ayrı bedeller mi ödenmesi gerekiyor?

  Akreditasyon başvurusunda bulunulan her bir program için internet sitesinde belirtilen başvuru bedelinin ödenmesi gerekmektedir.

 • Başvurumuzun takibini nasıl sağlayabiliriz?

  https://akreditasyon.psikolog.org.tr/tr/uyelik/ adresinden sisteme giriş sağlayarak başvurunuzun sürecini kontrol edebilirsiniz.

 • Hangi bölüm/programlar akreditasyon başvurusunda bulunabilir?

  ÖSYM’nin düzenlediği ulusal yerleştirme sınavı ile öğrenci alan üniversitelerin psikoloji bölümü bünyesinde Türkçe veya yabancı dilde öğretim faaliyeti gösteren birinci ve ikinci öğretim örgün psikoloji lisans programları akreditasyon başvurusunda bulunabilir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.